Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

Ukupno 687 pisama je poslato Ministru rada i socijalne politike sa 621 različite adrese.

Zahvaljujemo se svima koji su podržali akciju.

Izveštaj o realizaciji kampanje Za fond-Protiv neravnopravnosti možete pročitati klikom na ovaj link.

Kompletan tekst pisma podrške osnivanju fonda za poboljšanje položaja žena možete pročitati ovde.

                                                    ПРЕДЛОГ

На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08)

Влада доноси
О Д Л У К У
o отварању Буџетског фонда за подстицање равноправности полова

  1. Отвара се Буџетски фонд за подстицање равноправности полова (у даљем тексту: Буџетски фонд) као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, у оквиру Раздела 24 – Министарство рада и социјалне политике.
  2. Буџетски фонд отвара се у сврху подстицања равноправности полова у Републици Србији, а нарочито за: сузбијање насиља у породици, економско оснаживање жена, заштиту женског здравља, унапређење партиципације жена у јавном и културном животу, унапређење образовања жена, подстицање жена за бављење науком и обезбеђивање равноправног третмана полова у развијању и финансирању спортских активности.
  3. Приход Буџетског фонда чине средства апропријација у оквиру буџета Републике Србије, средства од наплаћених новчаних казни за прекршај на основу члана 53, 54. и 55. Закона о равноправности полова, средства међународних финансијских организација, финансијских институција и средства држава донатора, средства остварена на домаћим и иностраним конкурсима за програме и пројекте, средстава прикупљена од донација, прилога и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица и друга средства у складу са законом.
  4. Уплата средстава из тачке 3. ове одлуке врши се на рачун за уплату јавних прихода Републике Србије:
  5. Буџетски фонд  се отвара  на неодређено време.
  6. Буџетским фондом управља Министарство рада и социјалне политике.
  7. Стручне и административно-техничке послове за Буџетски фонд обављаће Министарство рада и социјалне политике.
  8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 Број:
У Београду,   2011. године
ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Правни основ

            Закон о буџетском систему (чл. 64-67.) даје правни основ за доношење одлуке о образовању буџетског фонда за равноправност полова у буџету Републике.
Законом о равноправности полова (члан 55а) прописано је да се оснива буџетски фонд за подстицање равноправности полова. Буџетски фонд отвара се у сврху подстицања равноправности полова у Републици Србији, а нарочито за: сузбијање насиља у породици, економско оснаживање жена, заштиту женског здравља, унапређење партиципације жена у јавном животу и обезбеђивање равноправног третмана полова у развијању и финансирању спортских активности.

2. Разлози за доношење Одлуке

            Иако је у Републици Србији постигнута законска једнакост жена и мушкараца, равноправност de facto још увек није постигнута. Разлози за то су вишеструки, између осталог и недостатак средстава за финансирање програма и удружења чији је циљ унапређење равноправности полова, а нарочито унапређење положаја жена. Законом о равноправности полова (члан 53, 54. и 55) прописане су новчане казне за прекршаје у случају извршења дискриминације по основу пола и кршења одредби Закона садржаних у члану 13, 15, 18, 19, 20. и 41. Чланом 55а Закона основан је Буџетски фонд за подстицање равноправности полова за чији рад се средства обезбеђују из средстава од наплаћених новчаних казни према члану 53, 54. и 55. Закона о равноправности полова. Поред наведеног прихода Буџетског фонда, неопходно је обезбедити континуирано финансирање Фонда путем апропријација предвиђених у буџету за текућу годину, средстава међународних финансијских организација, финансијских институција и средства држава донатора, средстава остварених на домаћим и иностраним конкурсима за програме и пројекте, средстава прикупљених од донација, прилога и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица и других средстава у складу са законом.

3. Финансијски ефекти
За спровођење ове одлуке потребно је обезбеђивање средстава из буџета Републике Србије.