Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

Ukupno 687 pisama je poslato Ministru rada i socijalne politike sa 621 različite adrese.

Zahvaljujemo se svima koji su podržali akciju.

Izveštaj o realizaciji kampanje Za fond-Protiv neravnopravnosti možete pročitati klikom na ovaj link.

Kompletan tekst pisma podrške osnivanju fonda za poboljšanje položaja žena možete pročitati ovde.

ПРЕДЛОГ

 

РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

 

1. Оснива се Буџетски фонд за подстицање равноправности полова града Новог Пазара (у даљем тексту: Буџетски фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне књиге Консолидованог рачуна Трезора града Новог Пазара, као индиректни корисник буџетских средстава у оквиру Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе града Новог Пазара.
2. Буџетски фонд се оснива у циљу подстицања равноправности полова на територији Новог Пазара.
3. Буџетски фонд се оснива на неодређено време, почев од 1. јануара 2012. године.
4. Средства за рад Буџетског фонда обезбеђују се из:
(1) апропријација предвиђених у буџету за текућу годину;
(2) средстава од наплаћених новчаних казни за прекршај на основу чланова 53, 54. и 55. Закона о равноправности полова;
(3) средстава међународних финансијских организација, финансијских институција и средства држава донатора;
(4) средстава остварених на домаћим и иностраним конкурсима за програме и пројекте;
(5) средстава прикупљених од донација, прилога и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица;
(6) других средстава у складу са законом.
5. Средства Буџетског фонда користе се за финансирање планова, програма, пројеката и других активности у области равноправности полова на територији Новог Пазара, који се односе на сузбијање насиља у породици, економско оснаживање жена, заштиту женског здравља, унапређење партиципације жена у јавном и културном животу, унапређење образовања жена, подстицање жена за бављење науком и обезбеђивање равноправног третмана полова у развијању и финансирању спортских активности.
6. Плаћање на терет Буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у Буџетском фонду.
7. Неискоришћена средства са рачуна Буџетског фонда, на крају текуће године, преносе се у наредну годину.
8. Буџетским фондом управља Градска управа града у складу са законом и Одлуком о буџету града Новог Пазара за текућу годину.
9. Ово решење објавити у „Службеном листу града Новог Пазара ”.

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Правни основ

            Закон о буџетском систему (чл. 64-67.) даје правни основ за доношење одлуке о образовању буџетског фонда за подстицање равноправности полова у буџету Града Новог Пазара.
Статут Града Новог Пазара даје правни основ за образовање буџетског фонда за подстицање равноправности полова будући да је чланом 15. став 1 тачка 33. утврђено да се Град Нови Пазар у вршењу своје надлежности  преко својих органа, у складу са Уставом и законом, стара о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца и да усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности.

2. Разлози за доношење Одлуке

Иако је у Републици Србији постигнута законска једнакост жена и мушкараца, равноправност de facto још увек није постигнута. Разлози за то су вишеструки, између осталог и недостатак средстава за финансирање програма и удружења чији је циљ унапређење равноправности полова, а нарочито унапређење положаја жена. Законом о равноправности полова (члан 53, 54. и 55) прописане су новчане казне за прекршаје у случају извршења дискриминације по основу пола и кршења одредби Закона садржаних у члану 13, 15, 18, 19, 20. и 41. Поред наведеног прихода Буџетског фонда, неопходно је обезбедити континуирано финансирање Фонда путем апропријација предвиђених у буџету за текућу годину, средстава међународних финансијских организација, финансијских институција и средства држава донатора, средстава остварених на домаћим и иностраним конкурсима за програме и пројекте, средстава прикупљених од донација, прилога и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица и других средстава у складу са законом.

3. Финансијски ефекти
За спровођење ове одлуке потребно је обезбеђивање средстава из буџета Града Новог Пазара.