Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

Ukupno 687 pisama je poslato Ministru rada i socijalne politike sa 621 različite adrese.

Zahvaljujemo se svima koji su podržali akciju.

Izveštaj o realizaciji kampanje Za fond-Protiv neravnopravnosti možete pročitati klikom na ovaj link.

Kompletan tekst pisma podrške osnivanju fonda za poboljšanje položaja žena možete pročitati ovde.

РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА ГРАДА БЕОГРАДА

 

1. Оснива се Буџетски фонд за подстицање равноправности полова града Београда (у даљем тексту: Буџетски фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне књиге Консолидованог рачуна Трезора града Београда, као индиректни корисник буџетских средстава у оквиру Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе града Београда.
2. Буџетски фонд се оснива у циљу подстицања равноправности полова на територији Београда.
3. Буџетски фонд се оснива на неодређено време, почев од 1. јануара 2012. године.
4. Средства за рад Буџетског фонда обезбеђују се из:
(1) апропријација предвиђених у буџету за текућу годину;
(2) средстава од наплаћених новчаних казни за прекршај на основу чланова 53, 54. и 55. Закона о равноправности полова;
(3) средстава међународних финансијских организација, финансијских институција и средства држава донатора;
(4) средстава остварених на домаћим и иностраним конкурсима за програме и пројекте;
(5) средстава прикупљених од донација, прилога и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица;
(6) других средстава у складу са законом.
5. Средства Буџетског фонда користе се за финансирање планова, програма, пројеката и других активности у области равноправности полова на територији Београда, који се односе на сузбијање насиља у породици, економско оснаживање жена, заштиту женског здравља, унапређење партиципације жена у јавном и културном животу, унапређење образовања жена, подстицање жена за бављење науком и обезбеђивање равноправног третмана полова у развијању и финансирању спортских активности.
6. Плаћање на терет Буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у Буџетском фонду.
7. Неискоришћена средства са рачуна Буџетског фонда, на крају текуће године, преносе се у наредну годину.
8. Буџетским фондом управља Секретаријат за социјалну заштиту у складу са законом и Одлуком о буџету града Београда за текућу годину.
9. Стручне и административно-техничке послове за Буџетски фонд обављаће Секретаријат за социјалну заштиту и Секретаријат за финансије.
10. О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за социјалну заштиту и Секретаријат за финансије.
11. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Правни основ

            Закон о буџетском систему (чл. 64-67.) даје правни основ за доношење одлуке о образовању буџетског фонда за подстицање равноправности полова у буџету Града Београда.
Статут Града Београда даје правни основ за образовање буџетског фонда за подстицање равноправности полова будући да је чланом 25. став 1 тачка 36. утврђено да се Град Београд преко својих органа, у складу са Уставом и законом, стара о остваривању, заштити и унапређењу равноправности полова и да усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности.

2. Разлози за доношење Одлуке

Иако је у Републици Србији постигнута законска једнакост жена и мушкараца, равноправност de facto још увек није постигнута. Разлози за то су вишеструки, између осталог и недостатак средстава за финансирање програма и удружења чији је циљ унапређење равноправности полова, а нарочито унапређење положаја жена. Законом о равноправности полова (члан 53, 54. и 55) прописане су новчане казне за прекршаје у случају извршења дискриминације по основу пола и кршења одредби Закона садржаних у члану 13, 15, 18, 19, 20. и 41. Поред наведеног прихода Буџетског фонда, неопходно је обезбедити континуирано финансирање Фонда путем апропријација предвиђених у буџету за текућу годину, средстава међународних финансијских организација, финансијских институција и средства држава донатора, средстава остварених на домаћим и иностраним конкурсима за програме и пројекте, средстава прикупљених од донација, прилога и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица и других средстава у складу са законом.

3. Финансијски ефекти
За спровођење ове одлуке потребно је обезбеђивање средстава из буџета Града Београда.